İçeriğe geç

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Seviye Eğitim Kurumları (Seviye), veliyi, çalışanları ve adayları
aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun 10uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki
şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu Veri Sorumluları Sicilinde (VERBİS) ilan edilmiştir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız,
adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın
ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek
üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz eğitim öğretim hizmetlerinin
yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz
iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı
Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır.

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini Kurumumuzun
kurumsal olarak anlaşma yaptığı üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine,
üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’nun 8inci ve 9uncu
maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği
gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVKK’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi
üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nun 11inci maddesinde kişisel veri
sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın
20nci ve KVKK’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi
durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Seviye’ye şahsen veya mevzuata uygun olarak
(örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı
Seviye Eğitim Kurumları sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin
operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz
bulunmamaktadır. Seviye Eğitim Kurumları link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin
içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi
bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler
İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla
bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında
ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilerek
www.seviyeokullari.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.